Työttömien Keskusjärjestön vaalitavoitteet 2023


Onko päättäjänä ketään, joka pitäisi työttömän puolia?

Työttömien Keskusjärjestön mielestä tulevan hallituksen tärkein tehtävä on puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa, mikä käytännössä tarkoittaa vähävaraisten turvatun elämän, osallisuuden ja työllisyyden puolustamista. Uuden hallituksen tulee vastata rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden ja nousseen inflaation haasteisiin. Työttömien Keskusjärjestö vaatii nykyistä joustavampia, tarvelähtöisiä ja oikea-aikaisia palveluita työllisyyden, kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi.


Työttömyysetuuksien tulee nousta inflaation ja todellisten elinkustannusten mukaisesti

Työttömien Keskusjärjestö nostaa ensimmäiseksi vaaliteesikseen, että työttömyysetuudet nousevat vastaamaan todellisten elinkustannusten, kuten sähkön ja ruuan, inflaation tasoa. Tämä vähentäisi tarvetta toimeentulotukeen ja vastaisi Euroopan neuvoston huoleen Suomen liian alhaisesta perusturvasta.


Työttömille tulee turvata vähintään toisen asteen tasoinen koulutus, työttömyysturvalla opiskeltuna

Korkealla koulutustasolla on selkeä yhteys työllistymisen todennäköisyyteen ja korkeammin koulutetuilla työikäisillä on vähemmän työkatkoksia työurallaan. Siksi Työttömien Keskusjärjestö nimeää toiseksi vaaliteesikseen tutkintoon johtavan opiskelun turvaamisen kaikille työikäisille työttömyysturvaa hyödyntäen.


Viimesijaista toimeentulotukea ei saa missään nimessä leikata

Työttömien Keskusjärjestö vaatii kolmantena vaaliteesinään, että Kelan mahdollisuus leikata toimeentulotukea 20-40 % jos sovittu aktivointisuunnitelma ei toteudu, poistetaan. Työttömien Keskusjärjestö perustelee, että Kela jättää selvittämättä ja huomioimatta aktivointisuunnitelman toteutumatta jäämisen syyn.


Työttömien terveystarkastukset tulee saattaa lain edellyttämälle tasolle

Työttömien Keskusjärjestö vaatii neljäntenä vaaliteesinään, että työttömien terveystarkastuksista tiedottaminen ja kynnyksetön ja oikea-aikainen pääsy tarkastukseen tulee varmistaa tasavertaisesti kaikilla hyvinvointialueilla. Työttömillä on oikeus lakisääteiseen, maksuttomaan terveystarkastukseen ja sujuva ja saumaton ohjautuminen muihin palveluihin tulee taata.

 
Jokaisella hyvinvointialueella on sovellettava asiakasmaksuihin 11 pykälää – vähävaraisilla on oikeus saada vapautus tai alennus sote-maksuista

Työttömien Keskusjärjestö vaatii viidentenä vaaliteesinään, että jokaisella hyvinvointialueella on sovellettava asiakasmaksulain 11 pykälää ja turvattava vähävaraisille oikeus saada vapautus tai alennus jatkotoimenpiteisiin ja tarpeellisiin lääkityksiin sen jälkeen kun sairaus on todettu työttömien terveystarkastuksessa.


Työttömyysturvan suojaosa nostettava 500 euroon

Työttömien Keskusjärjestö toivoo kuudentena vaaliteesinään, että Suomeen saadaan inhimillinen, ansiotyöhön tai yrittämiseen kannustava järjestelmä. Työttömyysturvan suojaosalla tarkoitetaan mahdollisuutta ansaita tuloa työttömyysturvan päälle ilman, että työttömyysetuutta leikataan.


Työttömille on turvattava kaikissa tilanteissa tarvelähtöiset terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalvelut

Työttömien Keskusjärjestön mielestä hyvä sosiaaliturvajärjestelmä on sellainen, joka tarjoaa kansalaisille riittävän turvan työttömyyden tai sairauden ajalta. Se turvaa palvelut, joiden avulla kansalainen voi itsenäisesti, suunnitellusti, hallitusti ja tehokkaasti palata takaisin työelämään. Työttömien Keskusjärjestö edellyttää seitsemäntenä vaaliteesinään, että eri aktiivitoimenpiteiden kulukorvaus nostetaan 20 €/päivä, koska perusturvan on taattava vähävaraisille toimeentulo ja tarvelähtöiset terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalvelut.


Yhdistysten ja säätiöiden toimintaedellytykset turvattava kaikissa kunnissa ja hyvinvointialueilla

Työttömien Keskusjärjestö vaatii kahdeksantena vaaliteesinään, että sosiaali- ja terveysalan yhdistysten monitasoista roolia ja toimintaa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa yhdistysten jatkossakin tuetaan. Yhdistykset vaativat päättäjiltä yleishyödyllisen toiminnan edistämistä, koska ilman kansalaisjärjestöjen toimintaa ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa.


Työttömyysturvaa ei saa leikata – ansiosidonnaista työttömyysturvaa ei saa porrastaa

Työttömien Keskusjärjestö vaatii yhdeksäntenä vaaliteesinään, ettei perusturvasta tule leikata, jos säästökohteita haetaan, koska työttömyysturvan taso on Suomessa lähtökohtaisesti alhainen. Euroopan neuvosto on antanut Suomelle useita huomautuksia työmarkkinatuen alhaisuudesta. Ansiosidonnaisen porrastaminen siten, että etuus on korkeampi työttömyyden alussa, on käänteinen kannuste, joka johtaa työn aloittamisen pitkittymiseen etenkin kuormittavilla palvelu- ja hoitoaloilla, joilla kysyntä työvoimalle on suuri.