Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä yhdistys. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena Varsinais-Suomen maakunta.

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistyksen nimessä oleva lyhenne TST tulee sanoista Työtä, Sosiaalisuutta ja Terveyttä.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Turun Seudun TST ry on sosiaali- ja terveysalan yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyydestä ja vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, heikompiosaisten toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • toimia kansalaisyhteiskunnan jäsenten vuorovaikutteisena kohtaamispaikkana
 • harjoittaa neuvontapalvelua ja tarjota vertaistukea
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää informaatio- ja opintotilaisuuksia
 • järjestää harrastus-, virkistys-, iltama- ja urheilutilaisuuksia
 • kannustaa ja ohjata vapaaehtoistoimintaan
 • toimia eri kulttuurien välisenä yhteistyöfoorumina.

3 § Toiminnan rahoitus

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi:

 • omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä avustuksia
 • asianomaiset luvat hankittuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kahvila-, ruokala- ja kirpputoritoimintaa
 • kerätä jäseniltään ja kannattajajäseniltään vuotuista jäsenmaksua sekä liittymismaksua yhdistykseen.

4 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen ja yhdistykseen työsuhteessa oleva
henkilö. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt, työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, opiskelijat sekä eläkeläiset.

Kun henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi, hän on koejäsenenä kuusi kuukautta liittymispäivästä lukien, minkä jälkeen tehdään päätös hänen hyväksymisestään varsinaiseksi jäseneksi. Liityttyään hänellä on kaikki muut jäsenyyteen kuuluvat oikeudet paitsi äänioikeus, jonka hän saa koejäsenyyden päätyttyä.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

5 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsen maksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksun suuruus on
kannattajajäsenen osalta kymmenkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun verrattuna, ellei syyskokous toisin päätä.

6 § Yhdistyksestä erottaminen

Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuansa joulukuun loppuun mennessä tai jäseneksi liittyessään ovat antaneet itsestään harhauttavia tietoja tai rikkoneet yhdistyksen sääntöjä
tai hyviä tapoja vastaan voi hallitus erottaa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä kannattaa erottamista.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-7 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Eniten ääniä saanut varajäsen tulee varsinaisen jäsenen tilalle, kun varsinainen jäsen erotetaan tai eroaa kirjallisella ilmoituksella hallituksesta. Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi tilikautta alkaen valintaa seuraavan tilikauden alusta. Hallituksen muistajäsenistä ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kukin yksin.

9 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta hallitus voi antaa mahdollisista huomautuksista selvityksensä vuosikokoukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, vuosikokous ja syyskokous. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattajajäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouksessa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä. Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Vuosikokous

 1. käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
 2. käsitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä hallituksen sen johdosta antama selvitys ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taloudenhoitajan ja hallituksen vastuuvapaudesta.
 3. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vuosikokousta.

Syyskokous

 1. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 2. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi
 3. päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 4. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi tilikaudeksi
 5. valitaan tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastusyhteisö
 6. vahvistetaan Turun Seudun TST ry:n mahdollinen kattojärjestö, jos syyskokouksessa niin päätetään
 7. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asiaa voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kuukautta (1 kk) ennen syyskokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 § Yhdistyslaki

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Turun Seudun TST ry

Diaarinumero: 2022/766979Y

05.09.2022